Terms

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Serwis lewybrzegnarwi.pl jest własnością Wooden House - Piotr Walczyszyn z siedzibą ul. Gedymina 21/7 04-120 Warszawa NIP PL 1132037319, REGON 520089836 (zwanym dalej Usługodawcą).
 2. Serwis lewybrzegnarwi.pl pozwala Użytkownikowi dokonywać rezerwacji domków wynajmowanych przez Usługodawcę.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron w technologii HTML/JS/CSS, np. Microsoft Edge w wersji co najmniej 97 lub Google Chrome w wersji co najmniej 97.0.4692.71
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemne oświadczenie woli, potwierdzone własnoręcznym podpisem, przesłane na adres ul. Gedymina 21/7 04-120 Warszawa
  2. skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia woli przesłane mailem na adres kontakt@lewybrzegnarwi.pl
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci równowartość ceny w terminie 7 dni.

WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.
 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej lewybrzegnarwi.pl w formie umożliwiającej jego utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 4. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu lewybrzegnarwi.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę strony lewybrzegnarwi.pl, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

REZERWACJE I WYNAJEM

Domek wynajmowany jest na doby. Doba w zależności od domku zaczyna się o godzinie 15:00 lub 16:00, kończy o 11:00 lub 12:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt w przypadku potrzeby przedłużenia doby.


Standardowo minimalny okres wynajmu to jedna doba w tygodniu i dwie doby w weekendy.


Rezerwacja zostaje potwierdzona po wykonaniu płatności online (za pomocą serwisu tpay.com) z zadatkiem w wysokości 30% wartości pobytu gdy do przyjazdu jest ponad 30 dni, 50% gdy jest ponad 7 dni i 100% w przypadku terminów do 7 dni przed przyjazdem. Zadatek jest bezzwrotny. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin w okresie do pół roku od pierwotnej rezerwacji. Na 7 dni przed przyjazdem wysyłamy wiadomość email z prośbą o uregulowanie całości należności. Opłatę końcową należy wnieść przed przyjazdem, w przeciwnym wypadku system rezerwacyjny nie wyśle kodu do skrytki z kluczem wejściowym do domku.

 

Pozwalamy na czworonogi (max 2), doliczając 50 zł od każdego zwierzaczka do ceny całego pobytu.
 

Za zniszczenia odpowiada finansowo Usługobiorca.
 

Zastrzegamy sobie prawo pobrania kaucji.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :


Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Wooden House - Piotr Walczyszyn ul. ul. Gedymina 21/7 Warszawa 04-120


 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : kontakt@lewybrzegnarwi.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
Booking engine HOTRES.pl
Book now